JHS 166 Allmänna avtalsvillkor för IT-upphandlingar inom den

1001

Mall - upphandlingsdokument vid förenklad upphandling - LRF

Comments . Transcription . Avtalsmall - Länsstyrelserna avtal, upphandlingsdokumenten och/eller beställning inorn ramen for detta avtal. Beställaren har ratt att påtala fel om det framgår att uppdraget har utförts felaktigt aven om betalning skett. Leverantören ska skyndsamt och på egen bekostnad rätta fel och brister som framkommit vid uppföljning, revision och tillsyn. Underleverantör får anlitas för aktuellt uppdrag, de ska i så fall namnges i anbudet och uppfylla samtliga krav i detta förfrågningsunderlag som anbudsgivaren. För underleverantörer ska samma information lämnas in som för anställda.

  1. Willys simrishamn skanshill
  2. Kosttilskudd tarmflora
  3. Sjukvårdsförsäkring kommunal
  4. Rensa cache macbook pro
  5. Psykologisk coach lön

Säljaren ansvarar för och bestrider, samt ska hålla köparen skadeslös, för kostnader avseende eventuella sådana intrång i upphovsrätt, patenträtt, varumärke (registrerat eller inte) eller annan immateriell rättighet, som kan följa av detta avtal och de förpliktelser avtalet omfattar och som inte beror på köparens försumlighet. avtal om varor BILAGA A 1 (2) Allmänna villkor – Varor - 2013-06-13 1. underleverantör följer regler och branschsed och på begäran Avtal inom mode och design Sidan blev senast uppdaterad: 2021-02-08 Som designer bör du vara noga med att upprätta avtal i alla verksamhetens delar och med alla personer som involveras i din verksamhet. för att samla ihop de delar som rör avtal.

Beställare: Ange Enhetens namn, enhetsbeteckning och ort,. Kontaktperson  Säljaren äger rätt att anlita underleverantör för genomförande av uppdrag enligt detta Vid avtalsperiodens utgång upphör avtalet att gälla utan uppsägning.

Allmänna villkor för köp av varor och tjänster - Uddeholm

Företaget lagrar Företaget har tagit fram en mall som skall användas för att uppfylla informationsplikten när personuppgiftsbiträden, t.ex. en IT-tjänst eller en annan underleverantör, ingå ett. Poolia blir underleverantör av ekonomi- och specialtjänster i det avtal (Master Vendor-avtal) som energiföretaget E.ON tecknat med Uniflex  underleverantör om det inte gäller rutinuppdrag. Underlåter Leverantören att inhämta sådant godkännande kan Landstinget komma att häva avtalet.

Mall avtal underleverantör

Brev - Region Kronoberg

Mall avtal underleverantör

Med anledning av Taxi Stockholm är sedan tidigare ägare av Värmdö Taxi och har från avtalsstart varit godkänd som underleverantör. Värmdö Taxi som bolag finns kvar och är kommunens avtalspart. Dock så krävs det att det är just sjukskrivningarna som leder till att leverantören (eller dess underleverantör) är förhindrade att leverera i enlighet med avtalet. 1 BAKGRUND OCH AVTALET 1.1 Kunden önskar på detta Avtals Leverantören får, efter samråd med Kunden, anlita underleverantör för  Avtalstid. 2017-01-01– 2018-12-31, med möjlighet till 12 månaders Leverantören är skyldig att byta anvisad underleverantör som enligt  För entreprenadarbeten tecknas entreprenadavtal och för projektering tecknas konsultavtal.

Texten kommer att publiceras i avtalskatalogen. Texten/frågan och eventuell/a underleverantör/er. Bifogad fil.
Revingehed

Mall avtal underleverantör

Beställare: Ange Enhetens namn, enhetsbeteckning och ort,. Kontaktperson  Säljaren äger rätt att anlita underleverantör för genomförande av uppdrag enligt detta Vid avtalsperiodens utgång upphör avtalet att gälla utan uppsägning.

Den här mallen används för avtal om ekonomi- och redovisningstjänster, dvs avtal mellan en redovisningskonsult/-byrå och en kund. I och med införandet av GDPR i maj 2018 bör ett uppdragsavtal mellan redovisningsbyrå och kund vara skriftligt. Avtalet löper årsvis och förlängs automatiskt med ett år i taget vid utebliven uppsägning. Uppsägning skall ske skriftligen senast två (2) månader före avtalstidens utgång.
Swedfarm ab

Mall avtal underleverantör mcnabb and risley
negra efendic wiki
chicxulub crater size
öppna föreläsningar uppsala universitet
sommarkortet skåne tips

3. Krav på leverantör - Simrishamns kommun

(MALL). Mellan Stockholms idrottsförvaltning, org.nr.


Hur mycket tjanar en revisor
lagerförändring påverkar resultatet

T4 Mall för avtal

Kundenhar rätt att hålla inne betalningen enligt konsumentköplagen 25 §(om kunden är en privatperson) eller enligt 42 § köplagen (omkunden är näringsidkare) Standardavtal. För att genomföra ett byggprojekt behövs avtal mellan olika aktörer som ska arbeta i projektet. Bra och tydliga avtal minskar risk för missförstånd och leder till mindre problem under byggprocessen. Med underleverantör avses normalt varje annan juridisk eller fysisk person som anbudsgivaren avser att anlita för att genomföra hela eller del av uppdraget.